Hovrätten för Västra Sverige
2019-06-04
Mål nr T 5190-18

Pojken är sex år och har sedan sex månaders ålder varit placerad i nuvarande familjehem. Tingsrätten biföll i oktober 2018 socialnämndens yrkande att med stöd av 6 kap. 8 § FB utse familjehemsföräldrarna till pojkens särskilt förordnade vårdnadshavare.

Hovrätten konstaterar dock att pojken de senaste åren haft ett välfungerande umgänge med sin mamma och att mamman, trots upprepade förfrågningar och försök, vare sig fått stöd eller hjälp från nämnden att utöka umgänget eller stärka henne i föräldrarollen.

Utredningen talar vidare för att mamman är en lämplig vårdnadshavare. Sammantaget anser hovrätten, då ovan bestämmelse ska tillämpas restriktivt, att det inte är uppenbart bäst för pojken att vårdnaden överflyttas varför tingsrättens beslut upphävs.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons