Kammarrätten i Göteborg
2022-06-21
Mål nr 1606-22

Efter att föräldrarna till två barn i grundskoleåldern hållit sina barn hemma från skolan för att skydda dem från spridning av coronaviruset, fattade den kommunala grundskolenämnden i Malmö ett beslut om att förelägga föräldrarna att se till att barnen infinner sig i skolan.

Om barnen inte infann sig skulle ett vite om 100 respektive 250 kr per dag utdömas för vart och ett av barnen som inte var närvarande. När föräldrarna trots beslutet hållit barnen hemma, med motiveringen att barnen själva vägrade att gå till skolan, ansökte nämnden om att vitesbeloppen skulle utdömas.

Nu river kammarrätten upp förvaltningsrättens bifallande dom med motiveringen att ett sådant vite som det i detta fall är fråga om, ett så kallat offentligrättsligt vite, är av straffrättslig karaktär. Detta innebär att föreläggandet måste ha vunnit laga kraft för att det ska vara möjligt att utdöma vitet. Då föreläggandet i detta fall inte vunnit laga kraft, kan föräldrarna enligt hovrätten inte förpliktas att betala vitet.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons