Kammarrätten i Sundsvall
2022-06-20
Mål nr 1328-22

Mamman begärde att få ta del av orosanmälningar, utredningar och journalanteckningar som gällande hennes fyra barn. Kommunen lämnade ut handlingarna, men med vissa uppgifter maskerade som lämnats av hennes dotter då uppgifterna bedömdes omfattas av sekretess. Beslutet motiverades med att det inte stod klart att uppgifterna kunde röjas utan att dottern led men då hon var part i ärendet och befann sig i en mycket svår lojalitetskonflikt mellan sina föräldrar.

Även kammarrätten finner att sekretess visserligen gäller för innehåll om enskilds personliga förhållanden som är hänförliga dels till dottern, dels till andra personer. Men mamman har även gjort gällande att hon i egenskap av vårdnadshavare och part har rätt att ta del av de uppgifter som hennes dotter har lämnat, och det framgår inte av det överklagade beslutet att kommunen gjort en prövning av om hon har rätt att ta del av uppgifterna med stöd av sekretess i förhållande till vårdnadshavare.

Det framgår inte heller om någon prövning gjorts av om mamman är att se som part och om handlingarna i sådana fall kan lämnas ut till henne av denna anledning. Därför upphäver kammarrätten nu det överklagade beslutet och visar målet åter till kommunen för prövning även av detta.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons