Högsta domstolen
Mål nr Ö 2468-18
2019-03-19

Nya yrkanden om vårdnad eller boende får inte framställas efter överklagandetidens utgång när målet gäller umgänge med barn.

Genom en dom i tingsrätten tillerkändes mamman vårdnad om parternas barn. Barnen fick rätt till visst umgänge med pappan. Mamman överklagade domen och yrkade att barnen inte skulle ha något umgänge med pappan. Efter att tiden för att överklaga domen hade gått ut yrkade pappan att han skulle tillerkännas vårdnaden om barnen och att barnen skulle bo hos honom.

Hovrätten avvisade hans yrkanden.

Frågan i Högsta domstolen var om motparten i ett mål om umgänge ska tillåtas att efter överklagandetidens utgång framställa yrkanden om vårdnad eller boende. Högsta domstolen fann att praktiska skäl, liksom kravet på förutsebarhet i processen, talade mot att ett sådant yrkande ska tillåtas. I speciella undantagsfall kan det dock vara motiverat att tillåta ett sådant yrkande för att undvika en situation som är uppenbart oförenlig med barnets bästa. Högsta domstolen anger att parten bör få framställa ett sådant yrkande om domstolen eller socialnämnden kan aktualisera vårdnadsfrågan i målet, t.ex. när vårdnadshavaren gör sig skyldig till missbruk eller försummelser.

I det aktuella fallet fanns inte några sådana omständigheter som motiverade ett undantag från huvudregeln och yrkandena om vårdnad och boende tilläts inte. Högsta domstolen avslog pappans överklagande.

Rekvirera domen från HD

 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons