Svea hovrätt
2022-09-23
Mål nr T 600-22

Utredningen visar att föräldrarna känner stor misstro gentemot varandra och att de har tvistat om barnet större delen av barnets liv. Parterna har tydliga svårigheter att samarbeta.

Även om föräldrarna inte har några uttalat skilda åsikter kring specifika vårdnadsfrågor gör hovrätten bedömningen att brister i ett gemensamt ansvarstagande skulle få negativa konsekvenser för barnet. Det står vidare klart att mamman i vissa avseenden har brustit i sin förmåga att tillförsäkra barnet en nära och god kontakt med pappan men de bristerna är inte så allvarliga och intresset av kontinuitet för barnet väger tyngre.

Hovrätten fastställer att mamman ska ha fortsatt ensam vårdnad om barnet. När det gäller umgänget gör hovrätten endast små justeringar utifrån vad som anses vara barnets bästa, på det sätt som framgår av domslutet. 

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons