Hovrätten över Skåne och Blekinge
2017-12-29
Mål nr ÖÄ 2444-17

Efter att hovrätten i en dom i februari 2017, som vann laga kraft i maj 2017, förordade pappan som ensam vårdnadshavare av parternas tre gemensamma barn har pappan yrkat verkställighet av domen enligt 21 kap. FB. Med hänvisning till att det äldsta barnet i syskonskaran, som då var nio år, riskerade att drabbas hårt fysiskt och psyskiskt vid ett beslut om verkställighet, avslog tingsrätten i augusti 2017 yrkandet om verkställighet för samtliga syskon då det var klart olämpligt att dela på syskonskaran.

Mamman har inte låtit barnen ha kontakt med pappan på över två år och det yngsta barnet, idag över två år, har överhuvudtaget inte träffat honom. Hovrätten bifaller nu pappans ansökan om verkställighet och förordar att barnen, som idag är mellan två och tio år gamla, ska hämtas genom Polismyndighetens försorg och överlämnas till pappan. Det ankommer vidare på Polismyndigheten att, enligt 21 kap. 9 § FB och 12-16 §§ förordningen (2006:467) om verkställighet av vårdnadsavgöranden, närmare besluta om hämtningen.

Hovrätten fastslår samtidigt att hämtningen ska föregås av medling enligt 21 kap. 2 och 4 §§ FB i syfte att försöka få mamman att på frivillig väg lämna över barnen. Liksom tingsrätten framhåller hovrätten att barnets bästa utgör utgångspunkten vid verkställighetsprövningen. Enligt 21 kap. 6 § FB ska verkställighet vägras endast om det är uppenbart att verkställigheten är oförenlig med barnets bästa.

Hovrätten ansluter sig till tingsrättens bedömning att det inte finns någon beaktansvärd risk för att barnen skulle fara illa hos pappan. Det är förvisso tydligt att det äldsta barnet inte vill flytta till sin pappa men hovrätten delar här tingsrättens bedömning att barnet ännu inte har uppnått en sådan ålder och mognad att barnets vilja får en avgörande betydelse i verkställighetsfrågan (se 21 kap. 5 § FB). Däremot ska barnets mående och vad en flyttning skulle innebära vägas in i bedömningen av om verkställighet är uppenbart oförenligt med barnets bästa.

Då mycket talar för att pojkens motvilja att flytta till pappan beror på mammans påverkan och negativa inställning till pappan anser hovrätten att barnets inställning kan komma att förändras om kontakten med pappan återupptas. Uppgifter från bland annat mamman om påstått våld och sexuella övergrepp har vidare redan beaktats vid riskbedömningen i själva vårdnadsdomen och ändrar inte hovrättens inställning; att verkställighet av vårdnadsdomen inte är uppenbart oförenligt med det äldsta barnets bästa.

Då den stora omställning som flytten kommer att innebära för barnen har beaktats i själva vårdnadsdomen finns det sammantaget inte heller med hänsyn till något av de två andra syskonens mående skäl att vägra verkställighet. Med hänsyn bland annat till att mamman inte har visat någon verklig vilja eller ambition att efterleva vårdnadsdomen anser hovrätten att ett beslut om verkställighet skulle bli utan verkan om det inte förenades med polishämtning.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons