Kammarrätten i Stockholm
2022-11-02
Mål 5688-22

Av utredningen i målet har framgått att pappan i familjen skrevs ut från ett utredningshem som familjen vistats på efter att han visat ett hotfullt och aggressivt beteende. Mamman har vid tillfälle kommit att avvika med barnen från utredningshemmet genom att ta sig ut ur fönstret. I samband med detta fattades beslut om att omedelbart omhänderta barnen. Väl efter det höll föräldrarna barnen gömda innan de hittades av polis.

Förvaltningsrätten fann att utredningen gett tillräckligt stöd för att det är nödvändigt att begränsa umgänget mellan föräldrarna och barnen men har funnit att skäl saknas att begränsningen ska ske helt utan att tiden bestäms. Förvaltningsrätten upphävde därför beslut om umgängesbegränsning och överlämnade målet till socialnämnden för fortsatt handläggning om begränsningens omfattning.Förvaltningsrätten har vidare bedömt att barnens vistelseort måste hållas hemlig för föräldrarna.

Kammarrätten framhåller att förvaltningsrättens beslut om umgängesbegränsning inte gått föräldrarna emot, varför de inte har rätt att i kammarrätten överklaga domen i den delen och får sitt överklagande avvisat i aktuell del. Kammarrätten gör i övrigt samma bedömning som förvaltningsrätten avseende hemlighållande av vistelseort.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons