Kammarrätten i Göteborg
2020-10-09
Mål nr 3388-20

Föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet som vistas halva tiden hos dem vardera. Barnet är folkbokfört hos mamman som bor kvar i ursprungsbostaden. Pappan yrkade att folkbokföringen för barnet skulle ändras till hans folkbokföringsadress och åberopade till stöd för detta en tingsrättsdom varav framgår att barnet ska ha sitt stadigvarande boende hos sin pappa, med rätt till umgänge med mamman halva tiden.

Då det inte finns någon tvist om omfattningen av barnets vistelse hos respektive förälder saknar domen enligt kammarrättens mening betydelse för bedömningen av var hon har sin egentliga hemvist. Vidare konstaterar kammarrätten att det inte med säkerhet går att veta om en dom om boende och umgänge efterlevs så att domens innehåll avspeglar de faktiska förhållandena.

Kammarrätten anser därmed att barnet ska ha sin egentliga hemvist i ursprungsbostaden och att hennes folkbokföring inte ska ändras. Överklagandet avslås.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons