Högsta domstolen

2021-06-16
Mål nr Ö 5975-20

Barnet föddes genom surrogatarrangemang i USA och en amerikansk domstol fastställde att kvinnan var barnets förälder, varefter Högsta domstolen i ett beslut förklarade att det amerikanska beslutet gällde i Sverige.

Socialnämnden ansåg att kvinnan inte automatiskt skulle anses vara barnets vårdnadshavare och kvinnan förde talan mot nämnden med begäran om att det skulle fastställas att hon var barnets vårdnadshavare. Nämnden ansåg att den inte kunde vara part i tvisten och menade att talan skulle avvisas.

Trots att det finns omfattande reglering i föräldrabalken gällande vårdnad så konstaterar Högsta domstolen att ingen av bestämmelserna tar hand om den i målet aktuella situationen. Högsta domstolen bedömer att de allmänna reglerna i rättegångsbalken om fastställelsetalan får tillämpas och eftersom kvinnan inte är gift med barnets far bedöms socialnämnden ha närmast intresse i vårdnadsfrågan.

Kvinnans talan kan tas upp och rättegången fortsätter nu i tingsrätten.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons