Kammarrätten i Göteborg
2019-10-09
Mål 1214-19

Kvinnan är brittisk medborgare och har i Storbritannien registrerats som förälder till de tre barn hennes hustru fött efter assisterad befruktning i Danmark. Familjen bor i Sverige och kvinnan har ansökt om att hon ska registreras i folkbokföringen som förälder till de tre barnen.

Skatteverket avslog ansökan med hänvisning till att det saknas lagstöd för en sådan registrering.

Kammarrätten konstaterar att handlingarna kvinnan åberopar som underlag för att registreras som förälder i det svenska folkbokföringsregistret varken utgör bekräftelse eller dom, vilket är en förutsättning för fastställande av föräldraskap enligt svensk lag. Kammarrätten delar därmed underinstansernas bedömning att laglig grund saknas för att bifalla ansökan.

Inte heller strider folkbokföringsreglerna mot Europakonventionens stadganden om rätten till skydd för privatliv eller diskriminering på grund av kön. Överklagandet avslås.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons