Hovrätten över Skåne och Blekinge
2019-10-07
Mål T 183-19

Med samtycke av sin fru födde kvinnan parets barnet efter befruktning utanför kroppen, men befruktningen skedde inte enligt 7 kap. lagen om genetisk integritet utan i Danmark.

Diskrimineringsombudsmannen hävdade att kommunen genom sin underlåtenhet att fastställa även hustrun som förälder gjorde sig skyldig till direkt diskriminering av såväl henne som hennes fru och barnet, och att denna haft samband med makarnas sexuella läggning. Enligt DO saknade det betydelse att kommunen agerat i enlighet med vad som föreskrevs i FB vid den tidpunkten eftersom bestämmelsen borde ha åsidosatts med tillämpning av lagprövningsregeln i RF.

Hovrätten konstaterar att 1 kap. 9 § FB inte strider mot annan lagstiftning och att lagrummet har företräde framför diskrimineringslagen. Sammanfattningsvis finner hovrätten att kommunen inte gjort sig skyldig till otillåten diskriminering och fastställer tingsrättsdomen utan ändringar.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons