Kammarrätten i Stockholm
2019-06-04
Mål nr 8559-18

De två kvinnorna är gifta med varandra och är i Spanien båda godkända föräldrar och vårdnadshavare till en pojke född 2014. Vid flyttningen till Sverige 2017 folkbokförde de sig i Sverige men Skatteverket beslutade att avslå den ena kvinnans begäran att också hon, i likhet med makan, skulle registreras som vårdnadshavare och förälder till pojken.

Förvaltningsrätten ansåg att Skatteverkets tillämpning av folkbokföringslagen (1991:481) – då man gjort åtskillnad på grund av att det rör sig om en samkönad relation - innebar en inskränkning av makarnas och pojkens rätt till privat- och familjeliv enligt artikel 8 och 14 i den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, EKMR. Domstolen upphävde det överklagade beslutet och förordnade Skatteverket att registrera föräldraskapet i enlighet med anmälan.

Kammarrätten bifaller nu Skatteverkets överklagande och upphäver underinstansens dom. Kammarrätten konstaterar att Skatteverket som registreringsmyndighet inte ska göra någon närmare prövning av sådana uppgifter som registreras. De formella förutsättningarna för registrering måste dock vara uppfyllda.

Enligt domstolen uppfyller det födelseintyg från Spanien och utdrag ur födelsebok som bifogats ansökan om folkbokföring, inte de formkrav på bekräftelse eller dom som gäller enligt föräldrabalken, FB, eller lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor, IFL. Det saknas således stöd i lag för att godta den spanska registreringen av föräldraskapet. Inte heller kan den tidigare registreringen av pojkens namn i Skatteverkets register ligga till grund för den nu aktuella registreringen. Till skillnad från underinstansen anser kammarrätten inte heller att Skatteverkets beslut strider mot EKMR eller Barnkonventionen eller EU-rätten i övrigt.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons