Högsta domstolen

2007-10-17
Mål nummer T 4816-05

I målet vill barnen att personerna MN och ANE inte ska anses som deras föräldrar. Denna talan utgör således en fastställelsetalan.

Det är inte möjligt att föra en fastställelsetalan enligt 13 kap. 2 § RB för att få fastslaget att en viss händelse har ägt rum. En fastställelsetalan enligt nämnda lagrum måste avse ett rättsförhållande. Till föräldraskapet hör väsentliga rättsverkningar såsom vårdnad, förmynderskap, underhållsskyldighet och arvsrätt. Regleringen om fastställande och hävande av faderskap i föräldrabalken bygger också på uppfattningen att föräldraskap utgör ett sådant rättsförhållande som kan vara föremål för rättegång.

HD för sedan ett resonemang om att barnen kan väcka talan enligt 13:2 RB. HD jämför med ett fall 1949 där man fastställde föräldraskapet till två barn som hade förväxlats i nära anslutning till födelsen samt ett ytterligare exempel1996 där en positiv bördstalan prövades. Observera att man numera säger faställelsetalan istället för bördstalan.

Däremot är det inte möjligt för en man, som påstår sig vara pappa till ett barn, att väcka talan om fastställande av faderskapet, eftersom en sådan talan enligt 3 kap. 5 § föräldrabalken ska föras av barnet.

HD konstaterar att barnen är folkbokförda som barn till MN och ANE och att de hävdar att de är barnens föräldrar. Därmed kan det anses finnas en ovisshet om rättsförhållandet. Det står också klart att denna oklarhet, bland annat vem som är behörig att utöva vårdnad och förmynderskap, kan orsaka barnen skada. I själva saken gör HD samma bedömning som underinstanserna gjort. Hovrättens domslut fastställs.

Läs referatet


Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons