Jag ska genomgå en skilsmässa och har ett barn på 2 år. Om det skrivs i papperna att vi själva utan hjälp av domstol bestämmer hos vem barnet ska bo. Kan vi sedan om det skulle bli problem att komma överens gå till en domstol för att få hjälp att komma överens?

Svar:

Det finns inget krav på att en domstol bestämmer vart barnet ska bo eller att en handling om detta upprättas. Om ni är överens om vart barnet ska bo och vill upprätta ett avtal om detta kan Ni få den godkänd av socialnämnden i Er kommun. Ett fastställt avtal kan verkställas som ett lagakraftvunnet domstolsavgörande.

Om ni skulle i ett senare skede bli oense vart barnet ska bo kan någon av Er väckta talan i tingsrätten rörande detta. Vid en eventuell tvist bör man dock i första hand inleda samarbetssamtal enligt 6 kap 18 § föräldrabalken. Med samarbetssamtal avses organiserade samtal mellan föräldrarna under ledning av sakkunnig, oftast inom kommunen. Målet är att föräldrarna når samförståndslösningar och enas gällande vad som är bäst för barnet. Det är alltid barnets bästa som står i fokus vid tvister.

Om en domstol ska avgöra vart barnet ska bo tar man oftast in en utredning. Även socialnämnden ges tillfälle att lämna upplysningar. Rätten kan sedan besluta om vem av föräldrarna som barnet ska bo tillsammans med. Även om en tidigare överenskommelse finns kan således någon eller båda parterna vända sig till en domstol direkt och begära ändring. Viktigt att känna till är att domstolen endast kan besluta om hos vem barnet ska bo om barnet står under gemensam vårdnad. Beslutet angående boende ska tas utifrån vad som är bäst för barnet. Vad som är bäst för barnen måste bedömas utifrån varje enskild situation.

Prio Advokatbyrå

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons