Den föreslagna portalparagrafen om barnets rätt till information och rätt att komma till tals (se avsnitt 6.2) kommer även att gälla för samtal vid medling enligt 6 kap.18 a § FB. Det innebär att medlareska se till att barnets rätt att komma till tals och rätt till information uppfylls inom ramen för medlingsförfarandet. Hur detta lämpligen ska ske är upp till medlaren att avgöra i varje enskilt fall.

Att medlaren ger barnet relevant information är viktigt eftersom barnet måste få möjlighet att sätta sig in i frågorna för att kunna framföra sina åsikter. Vad gäller barnets rätt att komma till tals kan det handla om att medlaren själv vid ett samtal med barnet, eller med hjälp av socialnämnden, ger barnet tillfälle att framföra sina åsikter i de frågor som medlingen rör, i den mån inte barnets åsikter i frågorna redan framgår sedan tidigare.

Som Socialstyrelsen påpekar är det viktigt att medlaren tar hänsyn till att det kan vara påfrestande för barnet att prata med flera personer med anledning av en tvist. Medlaren ansvarar också för att barnet får information om resultatet av medlingen, även om det många gånger kommer att vara föräldrarna som berättar för barnet om det.

En medlare har inte någon rätt att prata med ett barn utan vårdnadshavarnas samtycke (se avsnitt 6.2). Om en vårdnadshavare motsätter sig att medlaren samtalar med barnet, kan barnets rätt att komma till tals ändå garanteras i samverkan med socialnämnden och domstolen.

Källa:
Prop.2020/21:150 s. 84

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vi är oense om nattumgänget

Vi har gemensam vårdnad, har separerat och bor på olika orter, tio mil mellan oss. Separationen är konfliktfylld. Dagens överenskommelse är att pappan har barnet, som är 14 månader, fyra dagar i veckan på dagtid där jag och barnet bor. Han pendlar alltså. Inget är överenskommet kring övernattning.

Nu hävdar pappan att han utan samtycke från min sida kan ta med vår son för övernattning där han bor. Får man göra så? Samt, vad kan jag som mamma göra när jag inte vet vad som sker?

Svar:

Läs mer ...