Föräldrar bör som huvudregel delta samtidigt i informationssamtalen

Informationssamtalen är avsedda att ge båda föräldrarna underlag som kan vara till nytta inför deras fortsatta val och agerande när det gäller frågor om vårdnad, boende och umgänge. För att samtalen ska leda till så goda resultat som möjligt anser regeringen, i likhet med utredningen, att utgångspunkten bör vara att föräldrarna deltar samtidigt. Att föräldrarna deltar samtidigt i samtalen torde också förbättra förutsättningarna för att de ska kunna träffa en överenskommelse.

Till skillnad från vad Föreningen PappaBarn tycks mena anser regeringen emellertid att en förälder som begär ett enskilt samtal bör ha rätt till ett sådant. En annan ordning skulle bl.a. kunna medföra att en förälder som utsatts för våld eller andra övergrepp av den andra föräldern riskerar att tvingas träffa honom eller henne, vilket, såsom exempelvis GAPF framför, bör undvikas. En förälder som befinner sig i en sådan situation måste kunna känna sig trygg inför och under samtalet. Enskilda samtal bör också få hållas om socialnämnden bedömer att det finns särskilda skäl för det.

Om det inför eller vid ett gemensamt informationssamtal framkommer tecken på att våld eller hot mot närstående förekommer eller har förekommit, kan det finnas anledning att överväga om samtal i stället bör genomföras enskilt. Det kan inte uteslutas att informationssamtal som har inletts enskilt i undantagsfall kan fortsätta som ett gemensamt informationssamtal, om föräldrarna vill det.

Inget krav på att barn ska delta i samtalen

Enligt Lagrådet bör frågan om barns deltagande i samtal belysas ytterligare. Informationen som lämnas vid ett informationssamtal riktar sig till föräldrarna och samtalet i sig ska inte omedelbart påverka barnets situation. Vid tidpunkten för informationssamtalet är det ovisst om en process överhuvudtaget kommer att inledas. Inte minst med beaktande av att samtalet skulle kunna leda till onödig oro hos barnet framstår det inte som motiverat att barnet deltar i samtalen eller att information måste ges till barnet redan i detta skede. Barnet har rätt att komma till tals och att få information i samband med eventuella efterföljande åtgärder. Någon reglering om att barn ska delta vid informationssamtal bör alltså inte införas.

Informationssamtal bör vara en förutsättning för att yrkanden om vårdnad, boende och umgänge ska tas upp till prövning när föräldrarna inte är överens

För att uppnå syftet med informationssamtalen – att underlätta för föräldrar att i ett tidigt skede hitta den lösning som är bäst för barnet – bör samtalen äga rum innan en förälder vänder sig till domstol. Deltagande i informationssamtal bör, som huvudregel, vara en nödvändig förutsättning för att yrkanden om vårdnad, boende och umgänge ska tas upp till prövning.

Om föräldrarna är överens i frågor om vårdnad, boende och umgänge, framstår dock inte ett sådant samtal som lika angeläget. Regelsystemet är också redan på olika sätt utformat för att underlätta för föräldrarna att, med beaktande av barnets bästa, nå enighet i frågor som rör barnet. Det framstår därför som främmande att låta föräldrar som är överens i frågor om vårdnad, boende och umgänge omfattas av ett obligatoriskt moment.

Kravet på deltagande i informationssamtal bör således endast gälla i den situationen att föräldrarna inte är överens i sådana frågor. Det finns inte heller skäl för att kravet på deltagande i informationssamtal ska gälla i de fall socialnämnden för talan om ändring i vårdnaden eller om umgänge.

En ordning där deltagande i informationssamtal är en förutsättning för domstolens prövning innebär att yrkanden i frågor om vårdnad, boende och umgänge ska avvisas om en förälder vänder sig till domstolen med ett tvistigt sådant yrkande utan att ha deltagit i informationssamtal. På så sätt säkerställs att syftet med informationssamtalen kommer alla barn till del, när föräldrarna är oense i frågor om vårdnad, boende eller umgänge och överväger att inleda en tvist i domstol.

En bestämmelse om att domstolen, när föräldrarna inte är överens, bara får ta upp ett yrkande om vårdnad, boende eller umgänge till prövning om den förälder som först framställer ett tvistigt sådant yrkande har deltagit i informationssamtal bör införas i 6 kap. FB.

Källa:
Prop.2020/21:150 s. 58


Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons