Barnrättsperspektivet i vårdnads­tvister ska förstärkas. Det handlar bland annat om att se till så att barnet har större möjlig­heter att komma till tals i de processer som rör dem.

Propositionen innebär bland annat att förut­sätt­ningarna för barnets delaktig­het i processen förbättras. Proposi­tionen inne­håller också förslag som syftar till att skapa bättre förut­sätt­ningar för föräldrar att nå sam­förstånds­lös­ningar och stärka skyddet för barn som riskerar att fara illa.

I propositionen föreslås bland annat att

  • barnets rätt till informa­tion och att komma till tals tydlig­görs
  • föräldrar som över­väger att inleda en tvist om barn som huvud­regel ska ha deltagit i informations­samtal hos social­nämnden innan de kan vända sig till domstol
  • en tillfällig vårdnads­havare ska kunna utses till exempel i en situation där det före­kommit dödligt våld inom familjen, 
  • en tids­gräns på fyra månader införs för utred­ningar om vårdnad, boende eller umgänge.

Lagen om informations­samtal före­slås träda i kraft den 1 januari 2022, medan kravet på deltagande i informations­samtal föreslås träda i kraft den 1 mars 2022. I övrigt föreslås lag­ändringarna träda i kraft den 1 juli 2021.

Källa:
Prop. 2020/21:150


Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons