Migrationsöverdomstolen
UM 10368-24
2024-06-25

Pojken, som är född i Storbritannien 2017, ansökte hos Migrationsverket om att det skulle meddelas förklaring att han är svensk medborgare. Migrationsverket avslog då ansökan huvudsakligen med motiveringen den av hans mammor, som är svensk medborgare, inte kunde erkännas som hans förälder enligt svensk rätt vid tidpunkten för hans födelse.

Migrationsöverdomstolen konstaterar bland annat att pojken liksom sin biologiska mamma är medborgare och har sin hemvist i Storbritannien tillsammans med familjen. En rättstillämpning som innebär att han inte förvärvar svenskt medborgarskap vid sin födelse påverkar inte hans rätt till privatliv enligt artikel 8 i Europakonventionen på ett sådant sätt att det är nödvändigt att utan uttryckligt lagstöd i svensk rätt anse att hans svenska mamma var hans förälder vid den tidpunkten.

Det strider enligt domstolen inte heller mot principen om barnets bästa. Mot den bakgrunden bedömer Migraitonsöverdomstolen sammantaget att det saknas stöd enligt svensk rätt för att anse att den svenska mamman var pojkens förälder vid hans födelse. Han kan därmed inte anses ha förvärvat svenskt medborgarskap vid födelsen. Någon förklaring om att han är svensk medborgare meddelas därför inte.

Källa:
JUNO

 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons